Skyddsrumprojekt i Luleå

Säkerställ underhåll av skyddsrum för optimal säkerhet

Skyddsrum utgör kärnan i beredskapsplaneringen och spelar en avgörande roll i att skydda människor och egendom vid krig. För att säkerställa att dessa är redo att fungera som pålitligt skydd är regelbundet underhåll av skyddsrum av yttersta vikt.

01

Det är livsviktigt
att underhålla skyddsrummen

Det är många facktermer och benämningar på installationer och ingående delar i ett skyddsrum som kan vara svårt att hålla reda på. För att underlätta för fastighetsägare och entreprenadfirmor har vi tagit fram ett häfte med de vanligaste ingående delarna i skyddsrum och vad som ska göras vid ett återkommande underhåll av skyddsrum. För mer information om regler och bestämmelser kan du besöka MSB:s hemsida.

02

Anvisningar gällande underhåll

Skyddsfilter skall förvaras i skyddsrumsförrådet, rättvända enligt påklistrad markering eller obruten förpackning. Skyddsfilter skall alltid förvaras med tätlock fastsatta på över- och undersida.

De äldsta ventilationsaggregaten saknar motor, och om elektriciteten försvinner kan även moderna ventilationsaggregat vevas runt för hand och förse skyddsrummet med uteluft som renas genom filter.

Befintlig motor skall fungera och det ska kontrolleras att den driver fläkten åt rätt håll. Rörliga delar ska smörjas och ventilationsaggregaten ska vara rostskyddsmålade. Luftmängdsmätare skall vara i fungerande skick. Drift- och skötselinstruktion skall förvaras i skyddsrumsförrådet.

Dessa anvisningar ger enkla, men tillräckliga, förutsättningar för att bevara skyddsrummen intakta.

Kontakta oss för inköp av anvisningar och tillhörande checklista.

03

Ventilationsaggregat
med skyddsfilter

Äldre skyddsrum har filter av typen gas- och dimfilter. Dessa filter, liksom sandfilter, ska bytas ut till nya skyddsfilter som en moderniseringsåtgärd vilket bekostas av staten. Både gas- och dimfilter samt sandfilter noteras som ett fel vid underhållsbesiktningen, men MSB avgör vilka filter som skall bytas enligt statens underhållsplanering. Kontakta oss för att få hjälp med ansökan och besiktning.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post

Vanliga frågor & svar om regelbundet underhåll av skyddsrum

  • Varför är regelbundet underhåll av skyddsrum viktigt?

Regelbundet underhåll av skyddsrum är av yttersta vikt för att säkerställa dess funktionalitet och beredskap. Genom att utföra regelbundna inspektioner och åtgärda potentiella problem i tid kan man försäkra sig om att skyddsrummet är redo att tillhandahålla skydd och säkerhet vid nödsituationer.

 

  • Hur ofta bör ett skyddsrum genomgå underhåll?

Frekvensen för underhåll kan variera beroende på faktorer som plats, ålder och användning av skyddsrummet. Generellt sett rekommenderas regelbundet underhåll av skyddsrum, minst en gång om året, för att säkerställa att alla system och komponenter fungerar korrekt.

 

  • Vad borde man göra vid ett typiskt underhållsarbete av ett skyddsrum?

Vid ett typiskt underhållsarbete bör man inspektera och testa ventilationsaggregat, kontrollera filter, smörja rörliga delar, och säkerställa att alla system är i drift. Dessutom bör man rengöra och städa utrymmet samt verifiera att nödvändig utrustning är tillgänglig och i gott skick.

 

  • Vad är de vanligaste slitageproblemen i ett skyddsrum?

De vanligaste slitageproblemen i ett skyddsrum kan inkludera felaktig ventilation, trasiga filter, trasig belysning, rostbildning och skador på utrustning. Dessa problem kan uppstå genom normal användning, åldrande eller på grund av yttre påverkan. Regelbundet underhåll av skyddsrum är avgörande för att identifiera och åtgärda sådana slitageproblem i tid.

 

  • Behöver jag dokumentera och rapportera omfattningen av genomfört underhåll?

Ja, det är mycket viktigt att dokumentera och rapportera omfattningen av genomfört underhåll. Detta inkluderar inspektioner, reparationer och eventuella förändringar som har gjorts. En noggrann dokumentation ger en historik över skyddsrummets skick och kan vara avgörande vid eventuella revisioner, besiktningar eller för att följa upp långsiktiga underhållsplaner.