Skyddsrumprojekt i Luleå

Hur går man tillväga för att avveckla skyddsrum?

På Skyddsrumsprojekt kan vi erbjuda er den expertis och hjälp som behövs vid avveckling av skyddsrum. Kontakta oss för att få mer information om vad som förväntas av dig som fastighetsägare.

Det finns fyra områden att tänka på vid avveckling av skyddsrum

På skyddsrumsprojekt kan vi erbjuda er den expertis och hjälp som behövs vid avveckling av skyddsrum. Kontakta oss för att få mer information om vad som förväntas av dig som fastighetsägare.

logo47w.png

Avveckla
skyddsrum

Ett skyddsrum kan genom ett särskilt beslut från MSB upphöra att vara skyddsrum om det finns särskilda skäl för detta.

logo47w.png

Ansök
om avveckling av skyddsrum

Myndigheten MSB prövar
ansökan om avveckling på olika bedömningsgrunder, se vad som gäller din fastighet.

logo47w.png

Beslut gällande skyddsrum

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar att skyddsrummet får avvecklas meddelas detta i särskilt beslut.

logo47w.png

Begränsning
av skyddsrum

Det som tidigare benämndes ersättningsskyddsrum har ersatts med förfarandet ”Tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen”. 

01

Att avveckla
skyddsrummet

Ett skyddsrum kan genom ett särskilt beslut från MSB upphöra att vara skyddsrum om det finns särskilda skäl för detta. Om ägaren avser att ändra byggnadens användning på ett så omfattande sätt att skyddsrumsfunktionen utgör ett hinder för detta kan han ansöka om att avveckla skyddsrummet.

Avveckling av skyddsrum sker normalt genom begäran från byggnadens ägare och vid begäran om avveckling skall relevanta skäl alltid anges. Beslutsunderlag med angivande av vilka särskilda skäl för avveckling som åberopas skall medfölja ansökan om avveckling, denna skall göras hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

02

Ansök om avveckling av skyddsrum

Om skyddsrummet ligger utanför en skyddsrumstätort får det avvecklas utan att särskilda skäl anges, detta gäller dock ej skyddsrum i sjukhus. Skyddsrum byggda före 1946 eller med area som är mindre än 20 kvadratmeter får avvecklas utan angivande av särskilda skäl. Skyddsrum i byggnader som i sin helhet skall rivas får avvecklas utan angivande av särskilda skäl om rivningsloven enligt plan- och bygglagen föreligger och ansökan om avveckling av skyddsrum sker via MSB på denna länk.

03

Beslut gällande
avveckling av skyddsrum

Följande regioner bedöms vara särskilt prioriterade och där det krävs mycket starka skäl för att en avveckling ska godtas: Öresundsregionen, Gotland, Stockholm och Nordkalotten.

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

beslutar att skyddsrummet får avvecklas meddelas detta i särskilt beslut, och ägarens ansvar för underhåll upphör. Om skyddsrummet kan avvecklas blir fastighetsägaren enligt föreläggande från myndigheten skyldig att avlägsna och demontera all skyddsrumsutrustning inklusive skyltning.

För att beslutet skall träda i kraft skall fastighetsägaren anlita en skyddsrumssakkunnig för att genomföra en s.k. avvecklingsbesiktning. Denna besiktning skall fastställa att kraven enligt myndighetens beslut är utförda.

04

Tillfällig begränsning
av skyddsrums-funktionen

Det som tidigare benämndes ersättningsskyddsrum har ersatts med förfarandet ”Tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen”. Detta för att även göra möjligt en tillåten avstängning av skyddsrum som av vissa skäl, exempelvis vid ombyggnation, behöver sättas ur funktion under byggtid. Ett befintligt skyddsrum får ersättas av ett nybyggt skyddsrum efter beslut från MSB. Under rivning och byggtid sätts det befintliga skyddsrummet under tillfällig begränsning tills det nya skyddsrummet är godkänt.

För att ett sådant beslut ska kunna tas av MSB måste skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet finnas kontrakterad för projektet och en antagen projekttidplan finnas. När det gäller kvalitetssäkring under och efter byggtid följs rutiner enligt 9:33 i plan- och bygglagen.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post

Vanliga frågor & svar för att avveckla skyddsrum

  • Får man riva eller ta ett skyddsrum ur drift?

Avveckling av ett skyddsrum kan genomföras med ett särskilt beslut från MSB, förutsatt att det finns goda skäl för detta. Ägaren kan ansöka om avveckling om skyddsrumsfunktionen hindrar omfattande förändringar i byggnadens användning.

 

  • Vad innebär det att avveckla skyddsrum?

Avveckling innebär att skyddsrummet upphör att vara ett aktivt skyddsrum. Det kan vara nödvändigt av olika skäl, och processen involverar en noggrann bedömning och dokumentation.

 

  • Vilka regler och riktlinjer gäller för att avveckla skyddsrum?

Avveckling sker i enlighet med MSB:s regelverk. Ägaren måste ansöka om avveckling och ange tydliga skäl. Det krävs dokumentation och en avvecklingsbesiktning av en skyddsrumssakkunnig för att säkerställa att processen genomförs korrekt.

 

  • Varför avvecklas skyddsrum?

Skyddsrum avvecklas av olika skäl, exempelvis om byggnadens användning ändras eller om det finns särskilda behov. Det är viktigt att följa MSB:s riktlinjer och beslutsprocess för att avveckla skyddsrum korrekt.

 

  • Vad händer med skyddsrummets utrustning och material under avvecklingen?

Vid avveckling blir fastighetsägaren ansvarig för att avlägsna och demontera all skyddsrumsutrustning inklusive skyltning. Detta sker i enlighet med MSB:s beslut och kräver en avvecklingsbesiktning för att säkerställa korrekt genomförande.

 

  • Kan skyddsrummet användas till andra ändamål efter avveckling?

Ja, efter avvecklingen av skyddsrummet är det möjligt att använda det till andra ändamål. När avvecklingen har godkänts och fastighetsägaren inte längre är skyldig att upprätthålla beredskapsfunktionen, har man friheten att omvandla och använda utrymmet för andra ändamål i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Det är dock viktigt att notera att eventuella förändringar måste följa bygglagstiftningen och andra relevanta regelverk för att säkerställa fortsatt efterlevnad av säkerhetskrav.

 

  • Kan fastighetsägaren överklaga ett beslut om avveckling av skyddsrum?

Ja, fastighetsägaren har möjlighet att överklaga ett beslut om avveckling som utfärdats av MSB. Överklagandet måste dock göras inom angivna tidsramar och i enlighet med gällande lagar och regler. Det är viktigt att noggrant granska beslutet och konsultera juridisk expertis vid överklagande.

 

  • Hur påverkas fastighetens värde och marknadsvärde när man avvecklar skyddsrum?

Avveckling av skyddsrum kan påverka fastighetens värde och marknadsvärde. Det kan öppna upp möjligheter för ytterligare användning av utrymmet, vilket i sin tur kan påverka fastighetens attraktionskraft och värde på fastighetsmarknaden. Det är dock viktigt att överväga potentiella förändringar och deras påverkan på fastighetens ekonomi och marknadsvärde.

 

  • Vad händer om det finns tekniska problem eller skador på skyddsrummet vid avveckling?

Om det finns tekniska problem eller skador på skyddsrummet vid avveckling är fastighetsägaren ansvarig för att åtgärda dessa. Eventuella tekniska problem eller skador bör åtgärdas innan avvecklingen kan slutföras och bör dokumenteras under avvecklingsprocessen. Det är viktigt att samarbeta med kvalificerade yrkespersoner för att säkerställa att eventuella problem åtgärdas korrekt och i enlighet med gällande standarder.