Skyddsrumprojekt i Luleå

Avveckling av skyddsrum

På skyddsrumsprojekt hjälper vi fastighetsägare genom hela processen när det kommer till avveckling av ett skyddsrum. Behöver ni hjälp med avveckling? 

Avveckling av skyddsrum

Ett skyddsrum kan genom ett särskilt beslut från MSB upphöra att vara skyddsrum om det finns särskilda skäl för detta. Om ägaren avser att ändra byggnadens användning på ett så omfattande sätt att skyddsrumsfunktionen utgör ett hinder för detta kan han ansöka om att skyddsrummet avvecklas.

Avveckling sker normalt genom begäran från byggnadens ägare. Vid begäran om avveckling skall relevanta skäl alltid anges. Beslutsunderlag med angivande av vilka särskilda skäl för avveckling som åberopas skall medfölja ansökan om avveckling som skall göras hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ansökan om avveckling

Myndigheten MSB prövar ansökan om avveckling på följande bedömningsgrund:

Om det aktuella skyddsrummet ligger inom skyddsrumstätort eller inte.

Om skyddsrummet ligger utanför skyddsrumstätort får det avvecklas utan att särskilda skäl anges. Detta gäller dock ej skyddsrum i sjukhus.

Skyddsrum byggda före 1946 eller med area mindre än 20 m² får avvecklas utan angivande av särskilda skäl.

Skyddsrum i byggnad som i sin helhet skall rivas får avvecklas utan angivande av särskilda skäl om rivningslov enligt plan- och bygglagen föreligger.

Beslut gällande skyddsrum

Följande regioner bedöms vara särskilt prioriterade och där det krävs mycket starka skäl för att en avveckling ska godtas: Öresundsregionen, Gotland, Stockholm och Nordkalotten.

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar att skyddsrummet får avvecklas meddelas detta i särskilt beslut, och ägarens ansvar för underhåll upphör. Om skyddsrummet kan avvecklas blir fastighetsägaren enligt föreläggande från myndigheten skyldig att avlägsna och demontera all skyddsrumsutrustning inklusive skyltning.

För att beslutet skall träda i kraft skall fastighetsägaren anlita en skyddsrumssakkunnig för att genomföra en s.k. avvecklingsbesiktning. Denna besiktning skall fastställa att kraven enligt myndighetens beslut är utförda.

Tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen

Det som tidigare benämndes ersättningsskyddsrum har ersatts med förfarandet ”Tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen”. Detta för att även göra möjligt en tillåten avstängning av skyddsrum som av vissa skäl, exempelvis ombyggnation, behöver sättas ur funktion under byggtid. För att ett sådant beslut ska kunna tas av MSB, måste skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet finnas kontrakterad för projektet och en antagen projekttidplan finnas. När det gäller kvalitetssäkring under och efter byggtid följs rutiner enligt 9:33 i handboken SR15.