Skyddsrumprojekt i Luleå

Det finns fyra områden att tänka på vid avveckling av skyddsrum

På skyddsrumsprojekt kan vi erbjuda er den expertis och hjälp som behövs vid avveckling av skyddsrum. Kontakta oss för att få mer information om vad som förväntas av dig som fastighetsägare.

logo47w.png

Avveckla
skyddsrum

Ett skyddsrum kan genom ett särskilt beslut från MSB upphöra att vara skyddsrum om det finns särskilda skäl för detta.

logo47w.png

Ansök
om avveckling av skyddsrum

Myndigheten MSB prövar
ansökan om avveckling på olika bedömningsgrunder, se vad som gäller din fastighet.

logo47w.png

Beslut gällande skyddsrum

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar att skyddsrummet får avvecklas meddelas detta i särskilt beslut.

logo47w.png

Begränsning
av skyddsrum

Det som tidigare benämndes ersättningsskyddsrum har ersatts med förfarandet ”Tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen”. 

01

Att avveckla
skyddsrummet

Ett skyddsrum kan genom ett särskilt beslut från MSB upphöra att vara skyddsrum om det finns särskilda skäl för detta. Om ägaren avser att ändra byggnadens användning på ett så omfattande sätt att skyddsrumsfunktionen utgör ett hinder för detta kan han ansöka om att skyddsrummet avvecklas.

Avveckling av skyddsrum sker normalt genom begäran från byggnadens ägare och vid begäran om avveckling skall relevanta skäl alltid anges. Beslutsunderlag med angivande av vilka särskilda skäl för avveckling som åberopas skall medfölja ansökan om avveckling, denna skall göras hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

02

Ansök om avveckling av skyddsrum

Om skyddsrummet ligger utanför en skyddsrumstätort får det avvecklas utan att särskilda skäl anges, detta gäller dock ej skyddsrum i sjukhus. Skyddsrum byggda före 1946 eller med area som är mindre än 20 kvadratmeter får avvecklas utan angivande av särskilda skäl. Skyddsrum i byggnader som i sin helhet skall rivas får avvecklas utan angivande av särskilda skäl om rivningsloven enligt plan- och bygglagen föreligger och ansökan om avveckling av skyddsrum sker via MSB på denna länk.

03

Beslut gällande
avveckling av skyddsrum

Följande regioner bedöms vara särskilt prioriterade och där det krävs mycket starka skäl för att en avveckling ska godtas: Öresundsregionen, Gotland, Stockholm och Nordkalotten.

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar att skyddsrummet får avvecklas meddelas detta i särskilt beslut, och ägarens ansvar för underhåll upphör. Om skyddsrummet kan avvecklas blir fastighetsägaren enligt föreläggande från myndigheten skyldig att avlägsna och demontera all skyddsrumsutrustning inklusive skyltning.

För att beslutet skall träda i kraft skall fastighetsägaren anlita en skyddsrumssakkunnig för att genomföra en s.k. avvecklingsbesiktning. Denna besiktning skall fastställa att kraven enligt myndighetens beslut är utförda.

04

Tillfällig begränsning
av skyddsrums-funktionen

Det som tidigare benämndes ersättningsskyddsrum har ersatts med förfarandet ”Tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen”. Detta för att även göra möjligt en tillåten avstängning av skyddsrum som av vissa skäl, exempelvis vid ombyggnation, behöver sättas ur funktion under byggtid.

För att ett sådant beslut ska kunna tas av MSB måste skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet finnas kontrakterad för projektet och en antagen projekttidplan finnas. När det gäller kvalitetssäkring under och efter byggtid följs rutiner enligt 9:33 i plan- och bygglagen.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post