Skyddsrumprojekt i Luleå

Projektledning vid nybyggnation och omvandling av lokaler till skyddsrum

Vi har 30 års erfarenhet av att bygga, underhålla och besikta skyddsrum och med vår expertis kan vi hjälpa dig och se till att ditt projekt går snabbt, smidigt och att det uppfyller alla regler och bestämmelser. Kontakta oss för att få hjälp med projektledning av hela eller delar av processen.

01

Nytt skyddsrum - projektledning

Skyddsrumsprojekt är komplexa och du som beställare har ett stort ansvar, därför behöver någon ta på sig rollen att leda projektet för att få saker att hända. Professionell extern projektledning underlättar för alla parter, det vill säga för såväl beställare som entreprenörer och myndigheter, låt därför oss hjälpa er så att projektet når önskat resultat.

För att en lokal ska kunna nyttjas som skyddsrum måste stommens tjocklek, armering och övrig konstruktionsutformning uppfylla gällande regler och krav som anges i MSB publikation SR 15. Alla projekteringshandlingar och styrande dokument som berör skyddsrummet ska granskas och godkännas av en sakkunnig innan arbetet får påbörjas.

MSB har utfärdat typiserade lösningar på ändringsarbeten som får utföras, alla ändringar kräver att arbetet och utförandet är kontrollerat och intygat som korrekt från en skyddsrumssakkunnig.

02

Utformning av skyddsrum - projektledning

Vid ansökan om bygglov kan staten utfärda ett skyddsrumsbesked om att fastighetsägaren ska anlägga ett skyddsrum i nybygget. Utformning och inredning av skyddsrum ska uppfylla gällande regler och krav som anges i MSB publikation SR 15. Vissa områden i kommunen är så kallade skyddsrumsområden, områden som kan antas bli särskilt utsatta för verkningar av stridsmedel. Om skyddsrumsområdet innehar en hög befolkningstäthet benämns det som prioriterat skyddsrumsområde.

Den som tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om inom ett skyddsrumsområde, bör så tidigt som möjligt begära ett skyddsrumsbesked. Beskedet anger om skyddsrum ska byggas eller inte, om de planerade byggåtgärderna genomförs. Skyddsrumsbesked bör begäras så tidigt som möjligt, så att eventuellt skyddsrum kommer med i projekteringen från början. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan det finns ett besked om skyddsrum. Kontakta oss för att få hjälp med projektledning av ditt projekt, med hela eller delar av processen.

03

Design av nytt
skyddsrum - projektledning

Vi hjälper dig med projektledning när du vill designa ett nytt skyddsrum. Den som åläggs att bygga skyddsrum får betalningsersättning från staten, betalningsersättningen beräknas på schablonbelopp beroende på skyddsrummets storlek och utformning och betalas ut när skyddsrummet är besiktat och godkänt. Alla projekteringshandlingar och styrande dokument som berör skyddsrummet ska granskas och godkännas av en sakkunnig innan arbetet får påbörjas. För närvarande byggs inga nya skyddsrum – om det inte är som ersättning för ett förlorat skyddsrum och om skyddsrummet uppförs som ersättning för ett motsvarande som skall rivas utgår ingen statlig betalningsersättning.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post