Äger du en fastighet och behöver besiktning av skyddsrum?

Ett skyddsrum ska besiktigas ungefär vart tionde år och när du är i behov av besiktning av skyddsrum hjälper vi dig genom hela processen, kontakta oss för mer information.

Att genomföra
en besiktning av skyddsrum

Skyddsrum måste kontrolleras genom återkommande besiktning ungefär vart tionde år och från och med den 1 januari 2009 är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som ansvarar för att kontrollen utförs. MSB har avtal med certifierade kontrollanter och sakkunniga som utför denna kontroll och det är fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet underhålls och att funktionen som skyddsrum är säkerställd.

Planerat underhåll

Likt övriga utrymmen i fastigheten kan skyddsrum användas för andra ändamål under fredstid, dock ska installationer och inredning för skyddsrumsfunktionen vårdas och underhållas av fastighetsägaren genom planerat underhåll. Läs mer om vad som krävs av dig som fastighetsägare på MSB:s hemsida.

Rekommenderade
åtgärder för kontroll av skyddsrummet

Komponenter skall i förekommande
fall vara åtkomliga

Besiktningsprotokoll
& föreläggande från MSB

Om en besiktning av skyddsrum visar på brister redovisas dessa med beteckningarna U eller E. Beteckningen U avser bristande underhåll och åtgärden ska ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren. Vissa brister och fel betecknas med ett E och avser moderniseringar eller ändringar med hänsyn till gällande skyddsrumsregler och åtgärdandet ersätts av staten. Brist med beteckningen E ska i första hand ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren och ersättning utbetalas från staten enligt fastställd riktprislista när skyddsrummet godkänts.

Godkännandebevis när skyddsrummet är godkänt – vid den första kontrollen eller vid efterkontrollen som görs när samtliga brister åtgärdats utfärdar MSB ett Godkännandebevis. Du hittar checklistor och handböcker på MSB:s hemsida.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post