Äger du en fastighet och behöver besiktning av skyddsrum?

Ett skyddsrum ska besiktigas ungefär vart tionde år och när du är i behov av besiktning av skyddsrum hjälper vi dig genom hela processen, kontakta oss för mer information.

Att genomföra
en besiktning av skyddsrum

Kontroll av skyddsrum måste genomföras med återkommande besiktning ungefär vart tionde år och från och med den 1 januari 2009 är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som ansvarar för att kontrollen utförs. MSB har avtal med certifierade kontrollanter och sakkunniga som utför denna kontroll av skyddsrummet och det är fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet underhålls och att funktionen som skyddsrum är säkerställd.

Planerat underhåll

Likt övriga utrymmen i fastigheten kan skyddsrum användas för andra ändamål under fredstid, dock ska installationer och inredning för skyddsrumsfunktionen vårdas och underhållas av fastighetsägaren genom planerat underhåll. Läs mer om vad som krävs av dig som fastighetsägare på MSB:s hemsida.

Rekommenderade
åtgärder för kontroll av skyddsrummet

Komponenter skall i förekommande
fall vara åtkomliga

Besiktningsprotokoll
& föreläggande från MSB

Om en besiktning av skyddsrum visar på brister redovisas dessa med beteckningarna U eller E. Beteckningen U avser bristande underhåll och åtgärden ska ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren. Vissa brister och fel betecknas med ett E och avser moderniseringar eller ändringar med hänsyn till gällande skyddsrumsregler och åtgärdandet ersätts av staten. Brist med beteckningen E ska i första hand ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren och ersättning utbetalas från staten enligt fastställd riktprislista när skyddsrummet godkänts.

Godkännandebevis när skyddsrummet är godkänt – vid den första kontrollen eller vid efterkontrollen som görs när samtliga brister åtgärdats utfärdar MSB ett Godkännandebevis. Du hittar checklistor och handböcker på MSB:s hemsida.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post

Vanliga frågor & svar om besiktning & kontroll av skyddsrum

  • Hur ofta ska man besikta skyddsrum?

Skyddsrum bör besiktigas ungefär vart tionde år för att säkerställa deras funktionalitet och säkerhet.

 

  • När ska man besikta skyddsrum?

Besiktning av skyddsrum är nödvändig vart tionde år enligt MSB, och vid behov kan ytterligare kontroller av skyddsrummet utföras för att säkerställa tillståndet.

 

  • Vem utför kontroll av skyddsrum?

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har avtal med certifierade kontrollanter och sakkunniga som ansvarar för att genomföra besiktningar.

 

  • Måste man besikta skyddsrum?

Ja, det är en laglig skyldighet för fastighetsägare att besikta sina skyddsrum för att säkerställa deras funktionalitet och säkerhet.

 

  • Vem är ansvarig för att genomföra besiktningen av skyddsrum?

Fastighetsägaren ansvarar för att besiktningen utförs och att skyddsrummets underhåll och funktion är säkerställda.

 

  • Vad inkluderas i en typisk besiktningsprocess för ett skyddsrum?

Besiktningsprocessen omfattar kontroller av skyddsrummets dörrar, ventilationsaggregat, rostskyddsmålning, belysning, och andra viktiga komponenter för att säkerställa full funktionalitet.

 

  • Behöver alla skyddsrum genomgå samma typ av besiktning?

Besiktningsprocessen kan variera beroende på skyddsrummets specifika egenskaper, men grundläggande kontroller är nödvändiga för alla.