Skyddsrumprojekt i Luleå

Vi hjälper dig när du vill bygga ett skyddsrum

På Skyddsrumsprojekt har vi expertisen som krävs när ni ni vill bygga ett nytt skyddsrum eller bygga om ett befintligt skyddsrum. Med 30 års erfarenhet av att besikta och bygga skyddsrum kan vi hjälpa er genom alla steg i processen.

01

Bygga ett nytt skyddsrum
eller omvandla en befintlig lokal

För att en lokal ska kunna nyttjas som skyddsrum måste stommens tjocklek, armering och övrig konstruktionsutformning ska uppfylla gällande regler och krav som anges i MSB publikation SR 15. Alla projekteringshandlingar och styrande dokument som berör skyddsrummet ska granskas och godkännas av en skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet innan arbetet får påbörjas. Efter hand kan uppstå behov av mer eller mindre omfattande ändringar för att kunna nyttja skyddsrummet på ett ändamålsenligt sätt i fredstid och under förutsättning att skyddsförmågan inte försämras får även vissa ändringar i skyddsrummet göras.

MSB har utfärdat typiserade lösningar på ändringsarbeten som får utföras, alla ändringar kräver att arbetet och utförandet är kontrollerat och intygat som korrekt från en skyddsrumssakkunnig.

02

Utformning
av skyddsrum

Vid ansökan om bygglov kan staten utfärda ett skyddsrumsbesked om att fastighetsägaren ska anlägga ett skyddsrum i nybygget. Utformning och inredning av skyddsrum ska uppfylla gällande regler och krav som anges i MSB publikation SR 15.

Vissa områden i kommunen är så kallade skyddsrumsområden, områden som kan antas bli särskilt utsatta för verkningar av stridsmedel. Om skyddsrumsområdet innehar en hög befolkningstäthet benämns det som prioriterat skyddsrumsområde.

Den som tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om inom ett skyddsrumsområde, bör så tidigt som möjligt begära ett skyddsrumsbesked. Beskedet anger om skyddsrum ska byggas eller inte, om de planerade byggåtgärderna genomförs. Skyddsrumsbesked bör begäras så tidigt som möjligt, så att eventuellt skyddsrum kommer med i projekteringen från början. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan det finns ett besked om skyddsrum.

03

Design av
nytt skyddsrum

Vi hjälper dig att designa ditt nya skyddsrum. Den som åläggs att bygga skyddsrum får betalningsersättning från staten, betalningsersättningen beräknas på schablonbelopp beroende på skyddsrummets storlek och utformning och betalas ut när skyddsrummet är besiktat och godkänt. Alla projekteringshandlingar och styrande dokument som berör skyddsrummet ska granskas och godkännas av en sakkunnig innan arbetet får påbörjas. För närvarande byggs inga nya skyddsrum – om det inte är som ersättning för ett förlorat skyddsrum och om skyddsrummet uppförs som ersättning för ett motsvarande som skall rivas utgår ingen statlig betalningsersättning.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post

Vanliga frågor & svar om att bygga skyddsrum

  • Vem får bygga skyddsrum?

Alla fastighetsägare har rätt att ansöka om tillstånd för att bygga ett skyddsrum. Det är dock viktigt att överväga lokala byggregler och krav samt samråda med relevanta myndigheter för att säkerställa överensstämmelse.

 

  • Kan man få bidrag för att bygga skyddsrum?

I vissa fall kan fastighetsägare vara berättigade till bidrag eller ekonomiskt stöd för att bygga skyddsrum. Det är värt att undersöka möjliga bidrag från myndigheter eller organisationer som främjar beredskapsåtgärder.

 

  • Hur mycket kostar det att bygga ett skyddsrum?

Kostnaden för att bygga ett skyddsrum varierar beroende på storlek, placering och val av material. Det är bäst att kontakta kvalificerade entreprenörer för att få skräddarsydda kostnadsuppskattningar baserat på specifika krav och förutsättningar.

 

  • Vad är syftet med att bygga ett skyddsrum?

Syftet med att bygga ett skyddsrum är att erbjuda en säker plats för skydd vid kriser och nödsituationer såsom krig, naturkatastrofer eller andra faror. Det är en del av samhällets övergripande beredskapsplanering för att skydda människor och tillgångar.

 

  • Behöver jag tillstånd för att bygga ett skyddsrum?

Ja, tillstånd krävs för att bygga ett skyddsrum. Det är viktigt att ansöka om tillstånd från relevanta myndigheter och följa lokala byggregler. En professionell bygglovprocess kan hjälpa till att säkerställa överensstämmelse och korrekt godkännande.

 

  • Vad är de viktigaste funktionerna och utrustningen att inkludera i ett skyddsrum? 

Ett effektivt skyddsrum bör inkludera ventilationssystem, tillgång till dricksvatten, belysning och reservutgångar. Ett komplett skyddsrum skall vara konstruerat för att möta de specifika belastningar som kan uppstå.

 

  • Hur lång tid tar det att bygga ett skyddsrum?

Byggtiden för ett skyddsrum kan variera beroende på storlek, komplexitet och byggförhållanden. En skräddarsydd tidsram kan erhållas genom att konsultera med kvalificerade byggföretag och skyddsrumssakkunnig baserat på projektets omfattning och specifikationer.