Skyddsrumprojekt i Luleå

Vi hjälper dig när du vill bygga ett skyddsrum

På skyddsrumsprojekt har vi expertisen som krävs när ni ni vill bygga ett nytt skyddsrum eller omvandla en befintlig lokal och med 30 års erfarenhet av att besikta och bygga skyddsrum kan vi hjälpa er genom alla steg i processen.  

01

Bygga ett nytt skyddsrum
eller omvandla en befintlig lokal

För att en lokal ska kunna nyttjas som skyddsrum måste stommens tjocklek, armering och övrig konstruktionsutformning ska uppfylla gällande regler och krav som anges i MSB publikation SR 15. Alla projekteringshandlingar och styrande dokument som berör skyddsrummet ska granskas och godkännas av en sakkunnig innan arbetet får påbörjas. Efter hand kan uppstå behov av mer eller mindre omfattande ändringar för att kunna nyttja skyddsrummet på ett ändamålsenligt sätt i fredstid och under förutsättning att skyddsförmågan inte försämras får även vissa ändringar i skyddsrummet göras.

MSB har utfärdat typiserade lösningar på ändringsarbeten som får utföras, alla ändringar kräver att arbetet och utförandet är kontrollerat och intygat som korrekt från en skyddsrumssakkunnig.

02

Utformning
av skyddsrum

Vid ansökan om bygglov kan staten utfärda ett skyddsrumsbesked om att fastighetsägaren ska anlägga ett skyddsrum i nybygget. Utformning och inredning av skyddsrum ska uppfylla gällande regler och krav som anges i MSB publikation SR 15. Vissa områden i kommunen är så kallade skyddsrumsområden, områden som kan antas bli särskilt utsatta för verkningar av stridsmedel. Om skyddsrumsområdet innehar en hög befolkningstäthet benämns det som prioriterat skyddsrumsområde.

Den som tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om inom ett skyddsrumsområde, bör så tidigt som möjligt begära ett skyddsrumsbesked. Beskedet anger om skyddsrum ska byggas eller inte, om de planerade byggåtgärderna genomförs. Skyddsrumsbesked bör begäras så tidigt som möjligt, så att eventuellt skyddsrum kommer med i projekteringen från början. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan det finns ett besked om skyddsrum.

03

Design av
nytt skyddsrum

Vi hjälper dig att designa ditt nya skyddsrum. Den som åläggs att bygga skyddsrum får betalningsersättning från staten, betalningsersättningen beräknas på schablonbelopp beroende på skyddsrummets storlek och utformning och betalas ut när skyddsrummet är besiktat och godkänt. Alla projekteringshandlingar och styrande dokument som berör skyddsrummet ska granskas och godkännas av en sakkunnig innan arbetet får påbörjas. För närvarande byggs inga nya skyddsrum – om det inte är som ersättning för ett förlorat skyddsrum och om skyddsrummet uppförs som ersättning för ett motsvarande som skall rivas utgår ingen statlig betalningsersättning.

Kontakta oss på skyddsrumsprojekt

Skyddsrumsprojekt Luleå AB

Telefon

E-post