Skyddsrumprojekt i Luleå

Fastighet med skyddsrum​

Är er fastighet utrustat med ett skyddsrum, behöver ni genomföra förändringar?
Vi hjälper er med hela processen.

Ändringar i skyddsrum​

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet underhålls och att skyddsrummets funktion vidmakthålles. Det är därför viktigt att alla planerade åtgärder i ett skyddsrum godkänns och kontrolleras innan åtgärderna påbörjas. Som fastighetsägare vill man naturligtvis nyttja alla lokaler i sin fastighet och även skyddsrummen ska nyttjas i fredstid. Det är fullt möjligt att använda skyddsrum som förråd, tvättstugor, styrketräningsrum etc. bara det görs på ett sätt som inte äventyrar skyddsrumsfunktionen. Ta kontakt med en sakkunnig som har en godkänd utbildning att projektera och godkänna dina idéer. Det är bara en sakkunnig som kan godkänna, kontrollera och intyga att ingrepp i skyddsrum utförts enligt gällande skyddsrumsregler.

Ombyggnad i fastighet med skyddsrum​

För ett projekt i en byggnad med befintligt skyddsrum skall upprättas ett skyddsrumsintyg enligt 10 kap. 17 § Plan- och bygglagen. Byggherren skall anlita skyddsrumssakkunnig som upprättar och levererar yttrande till byggherren samt registrerar detta hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Om skyddsrum finns i byggnaden skall myndigheten MSB ges tillfälle att yttra sig över föreslagna åtgärder.
Förutom direkta ingrepp i skyddsrummet kan även om- och tillbyggnader blockera eller försvåra såväl inrymnings- och utrymningsvägar som reservutgångar. En skyddsrumssakkunnig är genom godkännande från MSB behörig att för verkets räkning lämna utlåtanden rörande skyddsrum genom intyg.
Det är byggherren för det aktuella projektet som i enlighet med den av byggnadsnämnden beslutade kontrollplanen anlitar en sakkunnig.

Skyddsrum i hela Sverige​

Vi jobbar med skyddsrum över hela Norrbotten och Västerbotten, men främst i Skellefteå, Kiruna och Luleå med omnejd. Behörigheten som skyddsrumssakkunnig är dock rikstäckande, och behovet av kvalificerade sakkunniga är stort varför uppdragsvolymen i Stockholm och Västerås växer stadigt. Kontakta oss så berättar vi mer.