Skyddsrumprojekt i Luleå

Besiktning av skyddsrum

På skyddsrumsprojekt utför vi besiktning och kontroll av skyddsrum. Behöver ni besiktiga ett skyddrum?

Besiktning av skyddsrum

Ett skyddsrum ska kontrolleras genom återkommande besiktning c:a var tionde år. Från och med den 1 januari 2009 är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som ansvarar för att kontrollen utförs. MSB har avtal med certifierade kontrollanter och sakkunniga som utför denna kontroll. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet underhålls och att funktionen som skyddsrum är säkerställd.

Planerat underhåll

Skyddsrum ska liksom övriga utrymmen i fastigheten användas för andra ändamål i fredstid. Dock ska installationer och inredning för skyddsrumsfunktionen vårdas och underhållas av fastighetsägaren genom ett planerat underhåll

Åtgärder för kontroll
av skyddsrum

 • Smörjning och justering av beslag och gångjärn i dörrar och luckor
 • Rengöring och smörjning av ventilationsaggregat, avstängningsventiler och golvbrunnars avstängningar
 • Rostskyddsmålning av dörrar, karmar, stålpelare, luckor och stegar
 • Utbyte av trasiga glödlampor och säkringar
 • Tillsyn att inredning, utrustning och verktyg som tillhör skyddsrummet förvaras inlåst och skyddat från damm och fukt
 • Tillsyn att
  skyddsrumsritning, driftsinstruktioner och övriga tillhörande dokument förvaras inlåst och skyddat från damm och fukt
 • Tillsyn och ansvar för att installationer och inredning inte byggs igen eller att håltagningar görs i skyddsrummets stomme på ett icke godkänt sätt. Läs mer om ändringar i skyddsrum under avsnittet “Fastighet med skyddsrum”

Skyddsrummets komponenter
skall i förekommande fall vara åtkomliga

 • Samtliga skyddsdörrar (observera att inbyggda skyddsdörrar skall friläggas)
 • Fläktaggregat med tillhörande utrustning
 • Luftintag
 • Eventuellt sandfilter
 • Utrymningsschakt
 • Ventiler samt skyddsplåtar till öppningar
 • Golvbrunnar och tappställe för vatten
 • Väggenomföringar för kablar
 • Monterbara pelare
 • Avstängningsventiler för värme- och vattenrör
 • Luckor
 • Renslucka för avloppsledning
 • Radiatorer
 • Belysningsarmaturer

Om åtgärderna i det planerade underhållet enligt ovanstående avsnitt inte utförts så är det väl dags när kallelsen kommer…

Besiktningsprotokoll och föreläggande från MSB

Om skyddsrummet har brister redovisas dessa med beteckningarna U eller E. Beteckningen U avser bristande underhåll och åtgärden ska ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren. Vissa brister och fel betecknas med ett E och avser moderniseringar eller ändringar med hänsyn till gällande skyddsrumsregler och åtgärdandet ersätts av staten. Brist med beteckningen E ska i första hand ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren och ersättning utbetalas från staten enligt fastställd riktprislista när skyddsrummet godkänts.

Godkännandebevis när skyddsrummet är godkänt – vid den första kontrollen eller vid efterkontrollen som görs när samtliga brister åtgärdats utfärdar MSB ett Godkännandebevis.